Tag: nasir

Posted in Usama Ghazi

Sayapa par gya, 3 qatal ly doby, Nawaz Sharif London main hil gaye, Allah ki pakar asi hoti hai