Chutti k din kharak, Khan ko clean chit mil gai, Bara case gya, Nawaz Sharif ki mulaqat ulti ho gaiWatch now – Video Duration: 00:15:44 (hh:mm:ss)

#imrankhan #nawazsharif #usamaghazi

Chutti k din kharak, Khan ko clean chit mil gai, Bara case gya, Nawaz Sharif ki mulaqat ulti ho gai

Follow us on Twitter : https://twitter.com/ghaziusama

Follow us on Instagram : https://instagram.com/usamaghaziofficial

Like us on Facebook : https://www.facebook.com/usamaghazii

Subscribe my Channel : https://www.youtube.com/usamaghazi